สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ครูประจำชั้นแผนกปฐมวัย

 

1. นางสาวไพรวรรณ์  เนียมพันธ์                 ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 1/1

2. นางสาวนฤมล  อาจธะขันธ์                    ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 1/2

3. นางสาวนลินี   กุลนรา                           ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 1/3

4. นางสาวศิวะพร  เตชะอาษา                   ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 2/1

5. นางพัสดา   อารีรำลึก                            ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 2/2

6. นางสาวเสาวภาคย์   เสนาะสวัสดิกุล       ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 2/3

7.  นางสาวพิมพ์นารา   งามฉลาด              ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 2/4

8. นางสาวพักตร์เพ็ญ   ชูใจ                      ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 3/1

9. นางสมบูรณ์   สมปาน                           ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 3/2

10. นางปานมนัส   บุญตาโลก                   ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 3/3

11. นางสาวฉัชนี   พยัคฆ์                          ครูประจำชั้นปฐมวัยที่ 3/4

 

 

 

 

ครูพี่เลี้ยง

1. นางสาวยุพิน  ประสานพันธ์                  หัวหน้าครูพี่เลี้ยงบริบาล

2. นางสาวเกษรินทร์   จันทร์หอม             ครูพี่เลี้ยงบริบาล

3. นางสาวพิมพ์ชนก   ประสานพันธ์          ครูพี่เลี้ยงชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1

4. นางสาวรุ่งนภา  ลาประวัติ                     ครูพี่เลี้ยงชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2

5. นางสาวกฤษณา   สมาพงษ์                  ครูพี่เลี้ยงชั้นปฐมวัยปีที่ 2

6. นางสาวอวัสดา  ป้องสิงห์                     ครูพี่เลี้ยงชั้นปฐมวัยปีที่ 2

7. นางสาวนุชนี  ชัยสอน                          ครูพี่เลี้ยงชั้นปฐมวัยปีที่ 3