สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

รายชื่อบุคลากรในฝ่าย

 1. นางสาวพหุรัตน์  โกสกุล               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
 2. ซิสเตอร์วราภรณ์  พันวิลัย             งานอภิบาล     
 3. ซิสเตอร์เกศินี  สีวงศ์ศักดิ์             ผู้ช่วยงานอภิบาล   
 4. หัวหน้าสายชั้นทุกระดับชั้น           งานระดับชั้นเรียน     
 5.                                                  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.1 - ป.6   
 6. นางรัชดาภรณ์  ศรีบาง                 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1 - ม.3 /  งานปกครอง     
 7. นายมนตรี  แววดี                         งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานปกครอง   
 8. นางสาวนงคราญ  ป้องวิเศษ         งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 9. นายทวีศักดิ์  แก้วสว่าง                งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /จราจร   
 10. นายอัครรินทร์  พงษ์มิตร              งานกีฬา /งานจราจร  
 11. นายศุภชัย  นวลแย้ม                   งานดนตรี/งานจราจร     
 12. นางสาวไพรวรรณ  เนียมพันธ์       หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัย/งานกีฬา 
 13. นางสาวศิวะพร  เตชะอาษา          งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานปกครอง 
 14. นางสาวพิมพ์นารา  งามฉลาด       งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย    
 15. นางสาวนฤมล  อาจธะขันธ์           งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย
 16. นางสาวพัสดา  อารีรำลึก              งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
 17. นางสาวพิมพ์ชนก  ประสานพันธ์     งานอภิบาล   
 18. นายอภิชาติ  หนองเทา                งานกีฬา/งานจราจร/งานดนตรี 
 19. นางสาวอรอนงค์  ละมูล               ผู้ช่วยงานยาเสพติด   
 20. นางกาญณ์ฐิยา  คำตัน                งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

มีหน้าที่ 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงานบริหารงานฝ่าย จัดทำโครงการ/กิจกรรม
 2. กำหนดปฏิทินปฏิบัติฝ่าย
 3. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานและระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานในฝ่าย
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามปฏิทินงานที่กำหนดไว้
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 6.  วิเคราะห์สภาพปัญหา ปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน