สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

รายชื่อบุคลากรในฝ่าย

 

 1. นายคงชัย  ประจันตะเสน           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  / งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี / งานสวัสดิการและจราจร
 2. นางวันดี  ไชยสัตย์                    งานประกันคุณภาพ     
 3. นางสาวชมจันทร์  หงษ์สา         งานวิจัย  นโยบายและแผน    
 4. นางพัฒน์นรี  สารเสน                งานอนามัยโรงเรียน     
 5. นางสาวเบญจพร  สุริสาร           งานอนามัยโรงเรียน / ส่วนสูงน้ำหนัก
 6. นางสาวบัวเลียน  บัวลา             งานธนาคารโรงเรียน/ห้องคณิตศาสตร์    
 7. นางสาวสุวริน  สีดา                   งานธนาคารโรงเรียน      
 8. นางสาวกัลยารัตน์  ทองลือ        งานธนาคารโรงเรียน   
 9. นายมรกต  จันทมั่น                   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
 10. นางสาวสิริวรรณ  แสงวงศ์         งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 11. นางวริวรรณ  เป้งทอง               งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 12. นายทวีศักดิ์  แก้วสว่าง             งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม     
 13. นางสาวพัทธ์ธีรา  สุวรรณประดิษฐ์            งานอาคารสถานที่         
 14. นางสาวนงคราญ  ป้องวิเศษ              งานแตกแต่งผ้าประดับ   
 15. นายศุภชัย  นวลแย้ม                        งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี / จราจร   
 16. นางสาวฉัชนี  พยัคฆ์                 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ปฐมวัย / งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
 17. นางสาวพักตร์เพ็ญ  ชูใจ            งานประกันคุณภาพ / นโยบายและแผน   
 18. นางสาวชลันดา  ประสานพันธ์    งานประกันคุณภาพ / นโยบายและแผน 
 19. นางสาวศิวะพร  เตชะอาษา        งานประกันคุณภาพ / นโยบายและแผน   
 20. นางปานมนัส  บุญตาโลก           งานอนามัยโรงเรียน  
 21. นางสาวอวัสดา  ป้องสิงห์           งานอนามัยโรงเรียน   
 22. นางสาวกฤษณา  สมาพงษ์         งานอนามัยโรงเรียน   
 23. นางสาวนฤมล  เทนสุนา             งานวิจัย  นโยบายและแผน / งานอนามัยโรงเรียน         

 

       

มีหน้าที่    

 1.   ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนงานบริหารงบประมาณ จัดทำโครงการ/กิจกรรม
 2.   กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย
 3.   จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานและระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานในฝ่าย
 4.   กำกับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามปฏิทินงานที่กำหนดไว้
 5.   จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อความพร้อมในการตรวจสอบโดยต้นสังกัด
 6.   วิเคราะห์สภาพปัญหา ปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
 7.   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ