สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูวรภัทร

 

รายชื่อบุคลากรในฝ่ายวิชาการ

 

 1.  นายวรภัทร  นราวงษ์                 ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 2. ซิสเตอร์ชุติมา  วาปีทะ               หัวหน้าสายมัธยม/งานหลักสูตร/งานนิเทศการสอน/นายทะเบียนโรงเรียน    
 3. ซิสเตอร์สมจิต  ช่างทำ              หน.แผนกปฐมวัย /งานหลักสูตร/งานนิเทศการจัดการเรียนรู้   
 4. นางกัลยา  วงศ์ชาลี                   งานวัดผลและประเมินผล
 5. นางสาวชนัญธิดา  คำชัย           งานทะเบียนนักเรียน
 6. นางวันดี  ไชยสัตย์                    งานจัดการเรียนรู้   
 7. นางสาวเบญจพร  สุริสาร           งานวิจัยในชั้นเรียน   
 8. นางสาวกัญญาณัฐ  ดวงศรี        งานวิจัยในชั้นเรียน       
 9. นางอนงค์นาฏ  ธรรมรักษ์          งานสถิตินักเรียน   
 10. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงชาติ        งานวิชาการ     
 11. นางสาวอฐิติยาพร  สนใจ          งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/งานแนะแนว มัธยม 
 12. นางลำดวน  ครุธทัสสะ             งานสะเต็มศึกษา ป.1 - ม.3   
 13. นางสาวพิชญนันท์  ผายบึงแก้ว       งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 14. นางเบญจพร  สุริสาร                     งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ   
 15. นางสาวพหุรัตน์  โกสกุล                งานกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ
 16. นางสาวนิยม  ขันศรี                       งานกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์     
 17. นายอัครรินทร์  พงษ์มิตร                งานกลุ่มสาระการเรียนสุขพลศึกษา 
 18. นางพัทธ์ธีรา  สุวรรณประดิษฐ์        งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี   
 19. นางสาวพักตร์เพ็ญ  ชูใจ               หัวหน้าวิชาการปฐมวัย / งานวัดผลและประเมินผล
 20. นางสาวศิวะพร  เตชะอาษา           งานการจัดประสบการณ์เรียนรู้       
 21. นางสมบูรณ์  สมปาน                    งานวิจัยในชั้นเรียน/งานวัดผลและประเมินผล
 22. นางสาวนลินี  กุลนรา                   งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม   
 23. นางสาวนุชนี  ชัยสอน                  งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
 24. นางสาวสุวริน  สีดา                      งานห้องสมุด                                 

 

 

มีหน้าที่ 

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงานวิชาการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม
 2. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย
 3. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานและระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามปฏิทินงานที่กำหนดไว้
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 6. วิเคราะห์สภาพปัญหา ปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิชาการ