สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

then

เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

1.ผู้เรียนร้อยละ  81 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

2.ผู้เรียนร้อยละ  80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3.ผู้เรียนร้อยละ  80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4.ผู้เรียนร้อยละ  85 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.ผู้เรียนร้อยละ  81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6.ผู้เรียนร้อยละ  90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

6.ผู้เรียนร้อยละ  85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

7.ผู้เรียนร้อยละ  90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

8.ผู้เรียนร้อยละ  95 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

9.ผู้เรียนร้อยละ  93 มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม

10.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดอย่างชัดเจน และมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียน ระดับดีเลิศ

11.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ

12.ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ

13.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ระดับยอดเยี่ยม

14.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ

15.ครูร้อยละ  95  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

16.ครูร้อยละ  85  มีใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้

17.ครูร้อยละ  85  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

18.ครูร้อยละ  85  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

19.ครูร้อยละ  80  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กำหนด

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง