สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

โรงเรียนธนาคาร

ชื่อโครงการ  :  โรงเรียนธนาคารโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

แผนงาน  :   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลักษณะโครงการ  :  โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : 

          - สนองกลยุททธ์ ศธจ.ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          - ยุทธ์สถานศึกษาที่ 6      ส่งเสริมโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แลภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

          - มาตรฐาน ศธจ. ที่ 1    ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

          - มาตรฐานที่ 1            คุณภาพผู้เรียน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวชมพูนุช ทิมา    นางสาวกัลยารัตน์ ทองลือ

                                       นางสาวบัวเลียน  บัวลา   และ นางสาวสุวริน  สีดา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ :  ตลอดปีการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

          ธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา เพราะธนาคารเป็นสถานที่รับฝาก-ถอนเงิน การอมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัด อดออม โรงเรียนธนาคารเป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนและมีครู-อาจารย์ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนธนาคาร ซึ่งเป็นนักเรียนที่ความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนาคารประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานประชาสัมพันธ์

          ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รู้จักประหยัด อดออม มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น สิ่งที่โรงเรียนธนาคารมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักระบบการทำงานธนาคาร ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เพราะว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทั้งนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่สังคมที่ดี พนักงานในโรงเรียนธนาคารจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน นักเรียนก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน-ถอนเงิน ทำบัญชีชีวิตประจำวันของนักเรียน เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน ถ้าไม่มีระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอย่างไร รายได้เป็นอย่างไร รายจ่ายเป็นอย่างไร จะไม่มีทางที่จะกำหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการที่ให้นักเรียนรู้จักการอดออม นักเรียนยังรู้จักการฝึกงาน ทำงานเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

ดังนั้น ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการโรงเรียนธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม รู้จักประหยัด และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้

 

2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออมและสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

          3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          4. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงานและเสียสละเพื่อส่วนรวม

          5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน

          6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา

          7. ช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์