สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่ คุณธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศตวรรษที่ 21

 

เอกลักษณ์   รัก และ รับใช้

 

อัตลักษณ์     ยิ้มสวยไหว้งาม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

พันธกิจของโรงเรียน

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

7.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

8.ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม

10.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดอย่างชัดเจนและมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียน

11.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

12.ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

13.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

14.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

15.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

16.ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้

17.ส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้