สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ฝ่ายบริหารงานธุรการ การเงิน

 

ฝ่ายธุรการการเงิน

รายชื่อบุคลากรในฝ่าย 

 

 1. นายสิงห์  ปัญญะชาติ            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานธุรการ- การเงิน /งานทรัพยากรมนุษย์  
 2. นางจารวี  ปัตตาละคะ                      งานทรัพยากรมนุษย์     
 3. นางสาวชมพูนุช  ทิมา                      งานการเงิน-บัญชี/งานโภชนาการ   
 4. นางสาวปรียาพร  อุ่นจันทร์               งานพัสดุ-ครุภัณฑ์       
 5. นางสาวทองม้วน  แสนคุ้ม                งานธุรการ/เรียนฟรี 15 ปี /สวัสดิการครู-พนักงาน   
 6. นายคงชัย  ประจันตะเสน                 งานสารสนเทศโรงเรียน        
 7. นายเกียรติศักดิ์  บุญอุ้ม                   งานสารสนเทศโรงเรียน   
 8. นางสาวชลันดา  ประสานพันธ์          หัวหน้างานธุรการ-การเงิน ปฐมวัย / ทรัพยากรมนุษย์ / ธนาคารโรงเรียนปฐมวัย  
 9. นางสาววรินทร  สมุทร                     ผู้ช่วยงานธุรการ     
 10. นางสาวอิสริยาภรณ์  โคตรมนตรี      งานสารบรรณ/งานธุรการ     

 

มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงานบริหารงานฝ่าย จัดทำโครงการ/กิจกรรม
 2. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย
 3. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานและระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานในฝ่าย
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามปฏิทินงานที่กำหนดไว้
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 6. วิเคราะห์สภาพปัญหา ปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน