สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

คณะผู้บริหารโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

 โลโก้โรงเรียน

 

 

ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
 นางสาวบวร จำปารัตน์  นางสาวสุดาพร บัวจูม
ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 

 

 

 หัวหน้าแผนกปฐมวัย หัวหน้าสายมัธยม  หัวหน้างานอภิบาล 
 นางสาววริญญา ศิลาโคตร นางสาวชุติมา  วาปีทะ  ซิสเตอร์วราภรณ์ พันวิลัย 
 หัวหน้าแผนกปฐมวัย  หัวหน้าสายมัธยม   หัวหน้างานอภิบาล

 

 

 หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  หัวหน้าการเงินธุรการ   หัวหน้าวิชาการ
  นายคงชัย ประจันตะเสน นางสาวพหุรัตน์ โกสกุล  นายสิงห์ ปัญญะชาติ  นายวรภัทร นราวงษ์  
 หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียน  
หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงิน  
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานวิชาการ