สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

หัวหน้าสายชั้น

ประจำปีการศึกษา 2565

 

ตราโรงเรียน

 

 หัวหน้าสายอ.1 หัวหน้าสายอ.2  หัวหน้าสายอ.3 
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 1  หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2  หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

 

 หัวหน้าสายป.1 หัวหน้าสายป.2  หัวหน้าสายป.3 
หัวหน้าสายชั้น ป.1 หัวหน้าสายชั้น ป.2 หัวหน้าสายชั้น ป.3 
 หัวหน้าสายป.4 หัวหน้าสายป.5  หัวหน้าสายป.6 
 หัวหน้าสายชั้น ป.4  หัวหน้าสายชั้น ป.5  หัวหน้าสายชั้น ป.6

 

หัวหน้าสายปฐมวัย หัวหน้าสายมัธยม 

 

มีหน้าที่ 

1. ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในการบริหารโรงเรียน

2. ประชุมครูในระดับสายชั้นสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ  ปรึกษาหารือ  แบ่งปันประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และติดตามงานต่าง ๆ  ที่ได้มอบหมายหรือรับผิดชอบ

3. ควบคุมการเข้าแถว  เคารพธงชาติและเข้าห้องเรียน

4. ติดตาม  ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสายชั้นร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. ติดตามเอกสารงานประจำชั้นและตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งงานที่หัวหน้าตึกที่รับผิดชอบดูแล

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย