สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

โลโก้โรงเรียน

 

 1. ซิสเตอร์สุดาพร   บัวจูม                 ผู้อำนวยการ                                                               ประธาน
 2. นายวรภัทร   นราวงษ์                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                                      รองประธาน
 3. นางสาวพิชญนันท์   ผายบึงแก้ว    หัวหน้าลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              กรรมการ
 4. นางสาวนิยม   ขันศรี                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          กรรมการ
 5. นางเพชราภรณ์   ทรงกลด            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ
 6. นางกาญณ์ฐิยา  คำตัน                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                         กรรมการ
 7. นายอัครรินทร์   พงษ์มิตร              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          กรรมการ
 8. นางสาวพหุรัตน์  โกสกุล               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ                     กรรมการ
 9. นางพัทธ์ธีรา  สุวรรณประดิษฐ์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                   กรรมการ
 10. ซิสเตอร์ชุติมา  วาปีทะ                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  กรรมการ
 11. นางสาวนงคราญ  ป้องวิเศษ         หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                         กรรมการ
 12. นายทวีศักดิ์  แก้วสว่าง                 ผู้ช่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                           กรรมการ

 

มีหน้าที่

1. กำหนดแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูภายในกลุ่มสาระฯโดยจัดเป็นปฏิทินปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน  รายภาค  หรือรายปี  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

2. สำรวจหนังสือ  แบบเรียน  ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่สำคัญสำหรับวิชานั้น  ๆ

3. ดูแลและควบคุมการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร สถานศึกษา

4. จัดประชุมครูภายในกลุ่มสาระฯอย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง  เพื่อปรึกษาหารือและช่วยแก้ปัญหาทางวิชาการ

5. รับผิดชอบในการจัดทำข้อสอบ  การวัดและประเมินต่าง  ๆ เกี่ยวกับการวัดการประเมินผล

6. รวบรวมและจัดทำผลการประเมินงานโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระฯ ส่งกลุ่มงานบริหารงานวิชาหลังสิ้นสุดภาคเรียน

7. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางวิชาการ(การประกวดแข่งขันต่าง ๆ)

8. นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

9. ร่วมวางแผน  จัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินงานตามแผน  ให้มีการประเมินรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10.ติดตามดูแลการประเมินผลงาน  โครงการ  ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็นผู้ประเมินผล

11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย