สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ครูประจำชั้นสายประถม

 

 

ครูประจำชั้น ป.1

 นางสาวสิริวรรณ  แสงวงศ์  นางจารวี  ปัตตาละคะ   นางสาวนงคราญ  ป้องวิเศษ  นางสาวกัญญาณัฐ  ดวงศรี  
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4

 

 

ครูประจำชั้น ป.2

นางวริวรรณ   เป้งทอง  นางสาวชมจันทร์   หงษ์สา     นางสาวปรียาพร  อุ่นจันทร์  
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3 

 

ครูประจำชั้น ป.3

 นางกัลยา  วงศ์ชาลี  นางสาวธนาภรณ์  ม่วงชาติ นางอนงค์นาฎ  ธรรมรักษ์ 
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 

 

ครูประจำชั้น ป.4

 นางวันดี  ไชยสัตย์  นางสาวเบญจพร  สุริสาร  นางลำดวน  ครุธทัสสะ นางสาวมาลีวรรณ  พื้นผา 
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4

 

 

ครูประจำชั้น ป.5

 นางสาวกัลยารัตน์  ทองลือ  นางเพชราภรณ์  ทรงกลด นางกาณญ์ฐิยา  คำตัน  นางสาวอรอนงค์  ละมูล
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4

 

 ครูประจำชั้น ป.6

 นางสาวพิชญนันท์  ผายบึงแก้ว  นางสาววราภรณ์  ธรรมนิยม นางสาวบัวเลียน  บัวลา   นางสาวชนัญธิดา  คำชัย 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4