สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน

 

1. นางสาวนงคราญ  ป้องวิเศษ      หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

2. นายคงชัย  ประจันตะเสน              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    

3. นายสิงห์  ปัญญะชาติ                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน        

4. นางสาวพหุรัตน์  โกสกุล              หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน             

5. นายวรภัทร  นราวงษ์                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                            

6. นายอัครรินทร์  พงษ์มิตร              หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา      

7. หัวหน้าสายชั้นทุกระดับชั้นเรียน                 

8. นายทวีศักดิ์   แก้วสว่าง               ครู