สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

รับสมัครครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง  สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน  อาคารอำนวยการ  ได้ด้วยตนเอง ในเวลาราชการ หรือ กดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านใน

 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ประกาศรับสมัครงาน
  
 
ตำแหน่ง :  ครูคณิตศาสตร์
 
จำนวนที่รับ :  1 อัตรา  
 
เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา 
 
วันที่ประกาศ :  3-พฤศจิกายน-2566  
 
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี  
 
รายละเอียดงาน : 
  • จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาและระดับชั้นที่โรงเรียนกำหนด
  • ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

 

Scii-teacher66.jpg
iWantMath
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :  
 
วุฒิ : ปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สอนนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิชาอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2 มีสัญชาติไทย

3 มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา

5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ

 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7 ใบรับรองการทำงานจากสถานที่เดิม (ถ้ามี)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน และสาธิตการปฏิบัติการสอน คะแนนเต็ม 50 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบผ่านการทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยจะเรียงลำดับจากมากไปน้อย


 
 
วิธีการรับสมัครงาน :
 
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :  
 
ชื่อโรงเรียน :  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
 
ที่อยู่ :  เลขที่ 21  หมู่ 9 ถนนกันทรลักษ์ - กันทรารมย์
ตำบล : น้ำอ้อม
อำเภอ :  กันทรลักษ์
จังหวัด :  ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ :  33110
 
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..t
 
โทรศัพท์ : 098-585-1152  หรือ 045-661-607
 
เว็บไซต์ :  https://mrs.ac.th
 
 
Google Map : 21 Kantharalak - Kanthararom Rd, Nam Om, Kantharalak District, Si Sa Ket 33110
 
 
Line ID :