สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ คือ มุ่งปลูกฝัง สร้างประสบการณ์ผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ
 9. พึ่งตนเอง
 10. กตัญญูกตเวที
 11. มีสัมมาคาราวะ
 12. มีความรับผิดชอบ
 13. รักและรับใช้