เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กล้าแสดงออก
ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอันหลากหลายอย่างเต็มที่
อาคาร สถานที่
โรงเรียนให้ความสำคัญกับความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อความสวยงาม
กิจกรรมมากมาย
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสนุกสนานมากมาย
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้จากภายนอก
สืบสานประเพณีไทย
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายและยังส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีไทย
ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน
ความรู้ คู่ คุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
รางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
รัก และ รับใช้
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ความรัก และ การรับใช้ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศตวรรษที่ 21
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
ศาสนกิจของโรงเรียนคาทอลิกที่ปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม เผื่อแผ่แบ่งปัน
โรงเรียนมารีย์อุปถัม์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเอกชน ในเครือคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้มสวย ไหว้งาม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
เรียนให้สนุก
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุกไปกับการจัดการเรียนการสอน
วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่วิชา สามัคคี
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรศถานศึกษา

ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ศรีสุดา  ประผะลา

ผู้อำนวยโรงเรียน

 

 ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน  ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายละเอียดด้านใน
สามารถติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ (ทุกวันทำการ)  
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 045-661607 หรือโทร 098-585-1152 รายละเอียดด้านใน

 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัครงาน


ตำแหน่ง :  ครูคณิตศาสตร์
 จำนวนที่รับ :  2 อัตรา  
เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา 
 วันที่ประกาศ :  11-มีนาคม-2566  
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี  
 คุณสมบัติผู้สมัคร :  
 วุฒิ : ปริญญาตรี วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ตำแหน่ง :  ครูวิทยาศาสตร์
 จำนวนที่รับ :  1 อัตรา  
เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :  11-มีนาคม-2566  
 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี  
  วุฒิ : ปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ตำแหน่ง :  ครูดนตรี
 จำนวนที่รับ :  1 อัตรา  
เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา 
 วันที่ประกาศ :  11-มีนาคม-2566  
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี  
 วุฒิ : ปริญญาตรี วิชาเอก ดนตรีสากล  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ตำแหน่ง :  ครูพี่เลี้ยง
 จำนวนที่รับ :  1 อัตรา (ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหาร)  
 เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา 
 วันที่ประกาศ :  11-มีนาคม-2566  
วุฒิที่รับ : ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ปวส.
 

คุณสมบัติผู้สมัคร :  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2 มีสัญชาติไทย

3 มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา

5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ

 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7 ใบรับรองการทำงานจากสถานที่เดิม (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน และสาธิตการปฏิบัติการสอน คะแนนเต็ม 50 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบผ่านการทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยจะเรียงลำดับจากมากไปน้อย

 

กำหนดการสอบคัดเลือก : 

สอบคัดเลือก        วันที่ 9 เมษายน 2567

ประกาศผลสอบ    วันที่ 10 เมษายน 2567

รายงานตัว               วันที่ 11 เมษายน 2567 
 


วิธีการรับสมัครงาน :
 
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :  
 
ชื่อโรงเรียน :  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
 
ที่อยู่ :  เลขที่ 21  หมู่ 9 ถนนกันทรลักษ์ - กันทรารมย์
ตำบล : น้ำอ้อม
อำเภอ :  กันทรลักษ์
จังหวัด :  ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ :  33110
 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 098-585-1152  หรือ 045-661-607 (ห้องธุรการโรงเรียน)
 
เว็บไซต์ :  https://mrs.ac.th
 
Facebook Fanpage : โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์
 
Google Map : 21 Kantharalak - Kanthararom Rd, Nam Om, Kantharalak District, Si Sa Ket 33110
 
            https://goo.gl/maps/vvQp79uPtCybheCn8
 
Line ID :  0985851152

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ประกาศรับสมัคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์หมวดหมู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และการพัฒนาเด็ก

 

ระบบสมาชิก 

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศรับสมัครนักเรียน
 • การรับสมัครนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การตรวจผลการเรียน
 • ระเบียบทรงผมนักเรียน
 • ระเบีบยการแต่งกาย
 • ตารางเวลาเรียน

ตารางข้อมูล

 • ตารางปฏิทิน เทอม 1 
 • ตารางปฏิทิน เทอม 2
 • ผังอาคารเรียน
 • ห้องประกอบการ
 • แผนกบริบาล
 • แผนกปฐมวัย
 • แผนกประถมศึกษา

ข่าวสารของโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด

OSDownloads Files

สถิติเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

 • สมาชิก 36
 • เนื้อหา 61
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 98905

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 135 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อความติดต่อ

สามารถส่งข้อความหาเราเพื่อสื่อสารและขอความร่วมมือได้ที่นี่

การตอบกลับอาจล่าช้า

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนในเครือรักกางเขนอุบลราชธานี