เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
รางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เรียนให้สนุก
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุกไปกับการจัดการเรียนการสอน
ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน
อาคาร สถานที่
โรงเรียนให้ความสำคัญกับความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อความสวยงาม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศตวรรษที่ 21
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
ศาสนกิจของโรงเรียนคาทอลิกที่ปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ
ความรู้ คู่ คุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัม์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเอกชน ในเครือคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กิจกรรมมากมาย
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสนุกสนานมากมาย
วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่วิชา สามัคคี
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรศถานศึกษา
สืบสานประเพณีไทย
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายและยังส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีไทย
กล้าแสดงออก
ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอันหลากหลายอย่างเต็มที่
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้จากภายนอก
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม เผื่อแผ่แบ่งปัน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้มสวย ไหว้งาม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
รัก และ รับใช้
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ความรัก และ การรับใช้ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ศรีสุดา  ประผะลา

ผู้อำนวยโรงเรียน

 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัย (บริบาล) ,อนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน ในเวลาราชการ

 REGschoo2024l

 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง เข้ารับการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระดับก่อนปฐมวัย (บริบาล )

รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ปี 8 เดือน ขึ้นไป ถึง 3 ปี

ระดับปฐมวัย ( อนุบาล )

อนุบาล 1
รับอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2564 )
อนุบาล 2
รับอายุครบ 4 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2563 )
อนุบาล 3
รับอายุครบ 5 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2562 )

ระดับประถมศึกษา

รับ นักเรียนทั้งชายและหญิง

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
  อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย

 • รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  (ทุกระดับชั้น)

พร้อมหลักสูตรพิเศษ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ : IEP ) ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

รับนักเรียนทั้งชายและหญิง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ทุกระดับชั้น

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา
เอกสารแสดงการจบหลักสูตร / ใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (ได้แก่ ปพ.7 , ปพ.1 , เกียรติบัตร จบการศึกษาปฐมวัย)
กรณีนักเรียนย้ายโรงเรียน ให้แนบหนังสือนำส่งตัวนักเรียน (บค.20) ด้วย

 

schoolREG2567

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ประกาศรับสมัคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์หมวดหมู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และการพัฒนาเด็ก

 

ระบบสมาชิก 

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศรับสมัครนักเรียน
 • การรับสมัครนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การตรวจผลการเรียน
 • ระเบียบทรงผมนักเรียน
 • ระเบีบยการแต่งกาย
 • ตารางเวลาเรียน

ตารางข้อมูล

 • ตารางปฏิทิน เทอม 1 
 • ตารางปฏิทิน เทอม 2
 • ผังอาคารเรียน
 • ห้องประกอบการ
 • แผนกบริบาล
 • แผนกปฐมวัย
 • แผนกประถมศึกษา

ข่าวสารของโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด

OSDownloads Files

สถิติเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

 • สมาชิก 42
 • เนื้อหา 61
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 101938

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 238 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อความติดต่อ

สามารถส่งข้อความหาเราเพื่อสื่อสารและขอความร่วมมือได้ที่นี่

การตอบกลับอาจล่าช้า

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนในเครือรักกางเขนอุบลราชธานี