เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน
รัก และ รับใช้
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ความรัก และ การรับใช้ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
กล้าแสดงออก
ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอันหลากหลายอย่างเต็มที่
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม เผื่อแผ่แบ่งปัน
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
ศาสนกิจของโรงเรียนคาทอลิกที่ปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ
อาคาร สถานที่
โรงเรียนให้ความสำคัญกับความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อความสวยงาม
เรียนให้สนุก
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุกไปกับการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศตวรรษที่ 21
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ทัศนศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้จากภายนอก
รางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้มสวย ไหว้งาม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัม์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเอกชน ในเครือคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่วิชา สามัคคี
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรศถานศึกษา
สืบสานประเพณีไทย
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายและยังส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีไทย
เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
กิจกรรมมากมาย
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสนุกสนานมากมาย
ความรู้ คู่ คุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ศรีสุดา  ประผะลา

ผู้อำนวยโรงเรียน

 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัย (บริบาล) ,อนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน ในเวลาราชการ

 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง เข้ารับการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

324092900 5159 n

ระดับก่อนปฐมวัย (บริบาล )

 • รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ปี 8 เดือน ขึ้นไป ถึง 3 ปี

ระดับปฐมวัย ( อนุบาล )

 • อนุบาล 1
  • รับอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2563 )
 • อนุบาล 2
  • รับอายุครบ 4 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2562 )
 • อนุบาล 3
  • รับอายุครบ 5 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2561 )

ระดับประถมศึกษา

 • รับ นักเรียนทั้งชายและหญิง
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
  • อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย
 • รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  (ทุกระดับชั้น)
 • พร้อมหลักสูตรพิเศษ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ : IEP ) ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

 • รับนักเรียนทั้งชายและหญิง
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ทุกระดับชั้น

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา
 • เอกสารแสดงการจบหลักสูตร / ใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (ได้แก่ ปพ.7 , ปพ.1 , เกียรติบัตร จบการศึกษาปฐมวัย)
 • กรณีนักเรียนย้ายโรงเรียน ให้แนบหนังสือนำส่งตัวนักเรียน (บค.20) ด้วย

 

323871283 56 n

 

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ประกาศรับสมัคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์หมวดหมู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และการพัฒนาเด็ก

 

ระบบสมาชิก 

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศรับสมัครนักเรียน
 • การรับสมัครนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การตรวจผลการเรียน
 • ระเบียบทรงผมนักเรียน
 • ระเบีบยการแต่งกาย
 • ตารางเวลาเรียน

ตารางข้อมูล

 • ตารางปฏิทิน เทอม 1 
 • ตารางปฏิทิน เทอม 2
 • ผังอาคารเรียน
 • ห้องประกอบการ
 • แผนกบริบาล
 • แผนกปฐมวัย
 • แผนกประถมศึกษา

ข่าวสารของโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด

สถิติเว็บไซต์

 • สมาชิก 10
 • เนื้อหา 62
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 75558

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 132 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อความติดต่อ

สามารถส่งข้อความหาเราเพื่อสื่อสารและขอความร่วมมือได้ที่นี่

การตอบกลับอาจล่าช้า

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนในเครือรักกางเขนอุบลราชธานี