เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

then
รัก และ รับใช้
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ความรัก และ การรับใช้ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่วิชา สามัคคี
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรศถานศึกษา
ความรู้ คู่ คุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม เผื่อแผ่แบ่งปัน
เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศ๖วรรษที่ 21
โรงเรียนมารีย์อุปถัม์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเอกชน ในเครือคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการแนะนำหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการรับสมัคร การสัมภาษณ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการโควตานักเรียน ปีการศึกษา 2566

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
  
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและโครงการโควตานักเรียนกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา“MUSC School Network” โดยมีโรงเรียนจากทั่วประเทศได้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ นั้น
  
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแตรียมความพร้อมและเทคนิคในการสมัครและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และโครงการโควตานักเรียนให้แก่โรงเรียนสมาชิกเครือข่ายฯ รวมทั้งโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวขึ้น ด้วยการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน/ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว รวมทั้งคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยกรุณาแจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ shorturl.at/fiKY7 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในแบบตอบรับได้
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว จะเป็นพระคุณยิ่ง
 

 ด้วยความนับถือ

นางวรรณพร เล่งระบำ

หน่วยบริหารการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
งานการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
065 442 6253

Poster Admission Network65TH 01Poster Admission Network65EN 003

 

 

 

pdf 9022022 001

 pdf 9022022 002

 

เอกสาร เพิ่มเติม คลิกที่นี่  

 

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศรับสมัคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์หมวดหมู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และการพัฒนาเด็ก

 

ข้อความติดต่อ

สามารถส่งข้อความหาเราเพื่อสื่อสารและขอความร่วมมือได้ที่นี่

การตอบกลับอาจล่าช้า

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนในเครือรักกางเขนอุบลราชธานี