เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

then
รัก และ รับใช้
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ความรัก และ การรับใช้ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่วิชา สามัคคี
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรศถานศึกษา
ความรู้ คู่ คุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม เผื่อแผ่แบ่งปัน
เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศ๖วรรษที่ 21
โรงเรียนมารีย์อุปถัม์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเอกชน ในเครือคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยใช้ชื่อว่า " มารีย์สุขภาพดี "   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ร่วมออกกำลังกาย รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกาย และทดสอบความแข็งแรง ของร่างกาย

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดทำ "โครงการมารีย์สุขภาพดี" เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม  เพื่อรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ  ร่วมออกกำลังกาย  รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกาย และทดสอบความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อต่าง ๆ รวมถึง ความอดทนของระบบหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 

idle news2

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดังด้านล่างนี้
S 39346210

 

 โครงการมารีย์สุขภาพดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำอ้อม โดยจะมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย การวัดสมรรถภาพร่างกายและการให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักเรียน

   

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศรับสมัคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์หมวดหมู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และการพัฒนาเด็ก

 

ข้อความติดต่อ

สามารถส่งข้อความหาเราเพื่อสื่อสารและขอความร่วมมือได้ที่นี่

การตอบกลับอาจล่าช้า

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนในเครือรักกางเขนอุบลราชธานี