กิจกรรมที่เกิดขึ้น

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียน
ได้จัดขึ้นปีการศึกษา 2558

11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

15 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- กิจกรรมระลึกถึงท่านลัมแบรต์

18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- กิจกรรมวันไหว้ครู

25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- กิจกรรม วันสุนทรภู่

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และ สวนสนาม