เรื่อง แจ้งผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพ

        เนื่องจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ เป็นผู้ประสานหลักในการจัดทำต้นเทียนและขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาคุ้มวัดโนนม่วง โอกาสจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ เผยแพร่ ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ใคร่ขอความร่วมมือ ในการนำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมนักเรียนในความปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยโรงเรียนขอรับการสนับสนุนจากท่านเพื่อกิจกรรมนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งขอแจ้งกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ดังนี้

วันที่

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่

๒-๑๒ ก.ค. ๖๒

รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัย เพื่อจัดทำเครื่องไทยทาน นำไปถวายที่วัดโนนม่วง ในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๒

ผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๑๒ ก.ค. ๖๒

-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เวลา๐๗.๓๐-๘.๓๐น.)

-ฟังธรรมเทศนา (เวลา ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.)

-นักเรียนทุกระดับชั้น

-นักเรียน ป.๔-ม.๓

โรงมารีย์อุปถัมภ์

๑๕ ก.ค. ๖๒

ร่วมขบวนแห่เทียนเขาพรรษา

ตัวแทนนักเรียนและคณะครู

ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

๑๖-๑๗ ก.ค. ๖๒

หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักเรียนทุกระดับชั้น

-

๒๖ ก.ค. ๖๒

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๙ ก.ค. ๖๒

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นักเรียนทุกระดับชั้น

-

 

                 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณ และขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของท่านตลอดไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในประเทศไทย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษบ้าง หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ต่อมาใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู

เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์ จึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้น ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ 10 ประการ ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลำดับจน โดยปัจุบันกลายเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศให้  ทำให้เป็นที่ รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.tlcthai.com 

ขอบคุณภาพจาก : lifestyle.campus-star.com