ประกาศ!! ค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรปกติ)

ค่าธรรมเนียมการเรียน ป.1 - ม.3 ประจำปี 2562

 


 • djSlide7.jpg
 • djSlide4.jpg
 • djSlide9.jpg
 • djSlide3.jpg
 • djSlide5.jpg
 • djSlide8.jpg
 • djSlide1.jpg
 • djSlide6.jpg
 • djSlide2.jpg
 • LoadFace_23.jpg
 • LoadFace_11.jpg
 • LoadFace_2.jpg
 • LoadFacebook_26.jpg
 • LoadFacebook_8.jpg
 • LoadFacebook_13.jpg
 • LoadFace_13.jpg
 • LoadFace_4.jpg
 • LoadFace_19.jpg
 • LoadFace_9.jpg
 • LoadFacebook_11.jpg
 • LoadFace_16.jpg
 • LoadFacebook_9.jpg
 • LoadFacebook_25.jpg
 • LoadFacebook_4.jpg
 • LoadFacebook_12.jpg
 • LoadFace_24.jpg
 • LoadFacebook_22.jpg
 • LoadFacebook_5.jpg
 • LoadFacebook_17.jpg