ประกาศ!! ค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรปกติ)

ค่าธรรมเนียมการเรียน ป.1 - ม.3 ประจำปี 2562

 


 • djSlide7.jpg
 • djSlide2.jpg
 • djSlide9.jpg
 • djSlide4.jpg
 • djSlide8.jpg
 • djSlide3.jpg
 • djSlide6.jpg
 • djSlide5.jpg
 • djSlide1.jpg
 • LoadFacebook_18.jpg
 • LoadFacebook_7.jpg
 • LoadFacebook_9.jpg
 • LoadFace_3.jpg
 • LoadFace_4.jpg
 • LoadFacebook_19.jpg
 • LoadFacebook_21.jpg
 • LoadFace_23.jpg
 • LoadFacebook_12.jpg
 • LoadFacebook_10.jpg
 • LoadFace_24.jpg
 • LoadFacebook_5.jpg
 • LoadFacebook_11.jpg
 • LoadFace_6.jpg
 • LoadFacebook_28.jpg
 • LoadFacebook_8.jpg
 • LoadFacebook_3.jpg
 • LoadFace_12.jpg
 • LoadFace_2.jpg
 • LoadFace_17.jpg