ประกาศ!! ค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (หลักสูตรเสริมภาษา)

IEP ค่าเทอม ค่าธรรมเนียม 2562

 

ประกาศ!! ค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรปกติ)

ค่าธรรมเนียมการเรียน ป.1 - ม.3 ประจำปี 2562

 

ประกาศค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

  

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับอนุบาล

ค่าธรรมเนียม อนุบาล ประจำปี 2562

 

  • djSlide5.jpg
  • djSlide1.jpg
  • djSlide9.jpg
  • djSlide6.jpg
  • djSlide8.jpg
  • djSlide3.jpg
  • djSlide4.jpg
  • djSlide2.jpg
  • djSlide7.jpg
  • LoadFacebook_3.jpg
  • LoadFace_5.jpg
  • LoadFacebook_12.jpg
  • LoadFacebook_17.jpg
  • LoadFace_23.jpg
  • LoadFace_6.jpg
  • LoadFacebook_27.jpg
  • LoadFacebook_22.jpg
  • LoadFace_22.jpg
  • LoadFace_11.jpg
  • LoadFacebook_6.jpg
  • LoadFace_1.jpg
  • LoadFacebook_7.jpg
  • LoadFace_17.jpg
  • LoadFace_8.jpg
  • LoadFace_4.jpg
  • LoadFacebook_8.jpg
  • LoadFace_24.jpg
  • LoadFacebook_9.jpg
  • LoadFacebook_1.jpg